Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.
Mån - Fre: 09:00 - 18:00
Lör: 10:00 - 15:00
Kundservice:
040-29 29 49
Kundservice:
040-29 29 49

Avtal

Villkor för däckförvaring

 

Däckförvaring: Med däckförvaring avses förvaring av däck, fälgar eller hjul (däck och fälgar), nedan gemensamt kallat ”Däck”.

Inlämnare: Med inlämnare avses den som lämnat in Däck för förvaring.

 

Kund: Med Kund avses ägare till Däck och bil i de fall avtal innehållande bestämmelser om däckförvaring ingåtts mellan å ena sidan ägare till Däck och bil samt å andra sidan Kenneths Däck. Med Kund avses i annat fall den som lämnat in Däck (dvs. Inlämnaren).

 

Avtal: Med avtal avses förvaringskontrakt. 

Förvaringstidens längd: Förvaringstiden för Däck inlämnade före den 31 maj upphör den 31 december och, för Däck inlämnade före den 31 december, den 31 maj.

 

1. Pris för däckförvaring

1.1 Förvaring av Däck sker till det pris som Kenneths Däck tillämpar enligt vid var tid gällande tjänsteprislista. Betalning för förvaringstjänsten erläggs i förskott, kontant, eller efter sedvanlig kreditkontroll, mot faktura. Vid betalning mot faktura ska betalning vara Kenneths Däck tillhanda senast 10 dagar från fakturadatum.

 

1.2 Vid för sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt 6§ räntelagen (1975:635). Vidare uttas en särskild avgift för betalningspåminnelse och inkasso enligt vid var tid gällande lag.

2. Förvarade Däck

2.1 Under Förvaringstiden tvättar, balanserar (enligt Däckhotellspaket) Kenneths Däck förvarade Däck, kontrollerar mönsterdjup samt förvarar Däcken på ett fackmannamässigt sätt. Däck är försäkrade till följd av brand-, inbrotts- och vattenskador för kund som saknar en motorfordonsförsäkring som täcker dessa skador, medan Kenneths Däck står för självrisken för kund som har en täckande motorfordonsförsäkring.

 

2.2 Förvaring i strid mot p. 2.1 utgör fel i förvaringen.

2.3 Är Kunden konsument gäller dessutom konsumenttjänstlagens (SFS 1985:716) bestämmelser om vad som avses med fel, påföljder vid fel, Kundens rätt att avbeställa förvaringstjänst och Kenneths Däcks rätt till ersättning för förluster i anledning därav, Kenneths Däcks skadeståndsskyldighet samt jämkning av skadestånd.

 

2.4 Kenneths Däcks ersättningsskyldighet till Kund på grund av skada omfattar inte i något fall förlust i näringsverksamhet.

 

2.5 Är Kunden konsument gäller konsumenttjänstlagens bestämmelser om reklamation.

 

2.6 Är Kunden näringsidkare gäller följande beträffande reklamation. Reklamation avseende fel skall innehålla uppgift om felets art och tidpunkten när felet märktes. Har förvaringsuppdraget avslutats får Kunden häva avtalet eller fordra skadestånd på grund av ett dröjsmål endast under förutsättning att han senast inom skälig tid efter uppdragets avslutande har underrättat Kenneths Däck om att han vill åberopa dröjsmålet.

3. Säkerhet m.m. i förvarade Däck

3.1 Kenneths Däck har panträtt i förvarade Däck till säkerhet för alla förvaringsavgifter och andra fordringar mot Kunden som härrör från detta avtal. Om Däcken förkommer eller förstörs, har Kenneths Däck istället panträtt i ersättningsbelopp som betalas ut av försäkringsbolag eller någon annan.

 

3.2 Är Kunden konsument och sen med betalning får Kenneths Däck hålla kvar däcken till dess att Kenneths Däck fått betalt, eller vid tvist om betalning, till dess att konsumenten ställt godtagbar säkerhet för Kenneths Däcks fordran.

 

3.3 Är Kunden näringsidkare och sen med betalning har Kenneths Däck rätt att tidigast 30 dagar efter det underrättelse om hävning sänts till Kunden realisera förvarade Däck. Endast så mycket av det förvarade godset skall realiseras att kostnaderna för försäljningen och Kenneths Däcks sammanlagda fordringar täcks. Kenneths Däck skall om möjligt i förväg underrätta Kunden om hur godset kommer att realiseras.

 

3.4 Är Kunden konsument och har kunden inte avhämtat Däcken innan Förvaringstidens utgång gäller beträffande Kenneths Däcks rätt att försälja de förvarade däcken bestämmelserna i lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har avhämtats. (SFS 1985:982)

 

3.5 Är Kunden näringsidkare och har Däcken inte avhämtats innan Förvaringstidens utgång tillfaller Däcken Kenneths Däck 3 månader efter Förvaringstidens utgång.

4. Övriga bestämmelser

 

4.1 Kunden kan inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan utan Kenneths Däcks skriftliga medgivande.

 

4.2 Det åligger Kunden att tillse att Kenneths Däck har aktuella uppgifter för kallelse till däckskifte.

 

4.3 Kunden medger att kallelse enligt avtalet skickas till av Inlämnaren till Kenneths Däck senast angivna uppgifter. Har kallelse skickats till sådan kontaktuppgift skall Kunden anses delgiven kallelsen.

 

 

4.4 Kenneths Däck har alltid rätt att utgå ifrån att Inlämnaren - om inte annat särskilt anges på avtalet i samband med incheckning- är ägare av de förvarade Däcken.

Vänligen välj privat eller företag.

Privat
Företag
Du kan enkelt ändra detta val längst ner till höger på sidan
×